Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomst – en betalingscondities.

Het is de opdrachtgever/huurder verboden het gehuurde materiaal door te verhuren of uit te lenen.
De opdrachtgever/huurder draagt zelf zorg voor het verzekeren van de gehuurde materialen tegen brand en/of andere schade.
De opdrachtgever/huurder is verplicht alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en verplicht zich het gehuurde zorgvuldig te behandelen.
De opdrachtgever/huurder gaat akkoord met de betalingsconditie dat het totaal bedrag 10 dagen voor het evenement is overgemaakt en de eventuele uitbreiding binnen 14 dagen na het evenement is overgemaakt.
Het totaalbedrag is exclusief nacalculatie.
De opdrachtgever/huurder gaat akkoord met een nacalculatie bij schade aan gehuurd materiaal en bij catering.
Buitengerechtelijke incasso kosten komen onmiddellijk voor rekening van de klant, als de klant op uiterste betaaldatum niet heeft betaald. Incassokosten zijn gesteld op 15%, met een minimum van € 75, –

Artikel 2. Aansprakelijkheid.

Met inachtneming van het elders in de voorwaarden gestelde is de opdrachtgever/huurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode optreedt. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan door schuld of weersgesteldheid of onachtzaamheid van de opdrachtgever/huurder geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar wordt (worden) beschadigd, zal de opdrachtgever/huurder aan PIM Events zijn verschuldigd een som gelijk aan de kosten van vervanging.

PIM Events is niet aansprakelijk voor enig schade of letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.

Artikel 2 a.  Veiligheid.

Bij elk gehuurde opblaasbare attractie die u huurt bij PIM Events zonder begeleiding moet u als huurder zelf het toezicht op de attractie verzorgen. Elke opblaasbare attractie hoort, wettelijk, onder toezicht te staan van een verantwoordelijke begeleider.
Omtrent de veiligheid dient u bij u eigen gemeente het pakket van eisen ten aanzien van het plaatsen van tenten na te vragen. U dient tevens voor de benodigde vergunningen, en voor de KLIC melding te zorgen.

Artikel 3. Prijzen.

Alle prijzen zijn exclusief eventuele reinigingskosten (afwaskosten, enz.).
Alle prijzen zijn exclusief het tussentijds schoonmaken van de inrichting, voor deze werkzaamheden geldt de prijs op aanvraag.
Alle prijzen zijn gebaseerd op het afleveren en retour halen van de materialen op werkdagen tussen 8.00 uur en met 17.00 uur. Voor werkzaamheden buiten deze tijden geldt een prijs op aanvraag.
Voor op – en afbouwwerkzaamheden rekenen wij een meerprijs. Deze wordt op aanvraag verstrekt.
Prijsopgave en offertes van PIM Events zijn altijd 3 maanden geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld.
PIM Events behoudt zich het recht voor de prijsstijgingen en de kostenstijgingen aan de opdrachtgever/huurder door te berekenen.
Alle huur prijzen zijn exclusief 21% BTW.  Alle groepsuitjes zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden.

De vervoerskosten (afleveringen en retour) zijn voor rekening van de opdrachtgever/huurder.
Het risico van de te leveren goederen gaat over op de opdrachtgever/huurder bij aflevering van de goederen.
De opdrachtgever/huurder is te allen tijde verplicht te zorgen dat de vervoerder zonder obstakels op het afleveringadres kan komen voor het brengen en halen van de goederen.
Datum en tijd opbouw, en datum en tijd afbouw worden bij benadering vastgesteld.
De opdrachtgever/huurder vrijwaart PIM Events tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade berokkend aan niet zichtbare eigendommen, als kabels en leidingen.

Artikel 5. Annulering
In geval van annulering dient de opdrachtgever/huurder de door PIM Events in redelijkheid gemaakte kosten ten behoeve van de tussen partijen gesloten overeenkomst te voldoen.
Dit bedraagt 80% bij annulering tussen 2 weken voor evenement en datum van het evenement.

PIM Events
Tulpstraat 6     7151 GG     Eibergen.         T.0545 473411      M. 06 30080794

IBAN  NL80 RABO 0386 1604 65.
KvK.: 70476942      BTW nr. NL 8583.34.847.B01